POLITYKA PRYWATNOŚCI

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
NAZWA: P.P.H.U. LAMGI MICHAŁ GIBOWSKI
ADRES: PIŁSUDSKIEGO 40
KOD POCZTOWY: 67-100
MIASTO: NOWA SÓL

 

ZAKRES STOSOWANIA
Przetwarzanie danych osobowych klientów w związku z dostawą towarów i usług, realizacją zamówień przesyłaniem ofert.

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DANE KONTAKTOWE
1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych kierując korespondencje na adres e-mail: SKLEP@LAMGI.PL 

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
3. Dane osobowe w określonym w szczególnych przypadkach celu i zakresie mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej odrębnie zgody na przetwarzanie danych osobowych.


CEL PRZETWARZANIA DANYCH
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
4.1. realizacja dostaw i usług świadczonych przez LAMGI;
4.2. obsługa reklamacji;

4.3. przysyłaniu ofert;
4.4. dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami.


PRZETWARZANE DANE OSOBOWE
5. W sytuacji, gdy zdecydujesz się na rejestrację w serwisie, musisz podać dane niezbędne do utworzenia i obsługi Profilu użytkownika: imienia / nazwy użytkownika, nazwy użytkownika, adresu email i hasła.


CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
6. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego osoby oraz w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych.
7. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemów informatycznych nie będzie wykorzystywane w celu automatycznego podejmowania decyzji w sprawach indywidualnych.
8. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych nie będzie polegało na profilowaniu, tj. działaniu polegającym na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania.


OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
9. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i finansowych dotyczących umów i prowadzenia działalności gospodarczej.


UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH, DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
10. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym lub uprawnionym w postaci informacji przetwarzanej w systemach informatycznych.
11. Dane osobowe mogą być udostępniane klientowi, bądź osobie przez niego upoważnionej.
12. Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.

13. LAMGI nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych, czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism


PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
14. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).


PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH
15. Ma Pan(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
16. Ma Pan(i) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania w dowolnej chwili. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
17. Ma Pan(i) prawo do otrzymania dostarczonych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
18. Ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


OBOWIĄZKI PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, jest warunkiem zawarcia umowy dostawy lub rozpoczęcia realizacji usługi. Konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie brak możliwości podjęcia działań związanych z zawarciem umowy na dostawę lub rozpoczęciem realizacji usługi.