REGULAMIN 

I. WSTĘP

1.1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma :

P.P.H.U LAMGI MICHAŁ GIBOWSKI

Ul.PIŁSUDSKIEGO 40 67-100 NOWA SÓL

NIP 925 204 06 01

1.2. Zakupy w sklepie internetowym mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

1.3. Firma firma LAMGI, prowadząca sklep internetowy wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.

1.4. Ceny podawane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

PRODUKCJA – MONTAŻ – SERWIS

II. ZAMÓWIENIA

2.1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronie, wybór formy płatności i transportu.

2.2. Złożenie zamówienia jest równocześnie deklaracją zapoznania się z regulaminem sklepu internetowego, oraz jego pełnej akceptacji.

2.3. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia drogą elektroniczną.

2.4. Sklep internetowy LAMGI przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w sobotę, niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.5. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem działu obsługi sklepu internetowego lub za pomocą korespondencji e-mail.

2.6. Jeśli płatność następuje przelewem/na konto zamówiony towar zostaje wysłany do Zamawiającego.

2.7. Jeżeli zamówienie nie wymaga dodatkowych wyjaśnień sklep przystępuje do jego realizacji bez kontaktowania się z klientem.

2.8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przekazania zamówienia do realizacji.

2.9. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w wypadku podania niewłaściwych bądź niekompletnych danych przez zamawiającego oraz w przypadku, gdy we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

2.9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o tym fakcie i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia).

2.10. Zamówienia na realizowane pod indywidualne zapotrzebowanie i wymagają wpłaty zaliczki 30%

 

III. WARUNKI DOSTAWY TOWARU

3.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy:

– przesyłka kurierska

– transport firmy LAMGI

– odbiór osobisty w jednym z wybranych punktów firmy LAMGI

3.2. Przewidywany czas dostawy widnieje na każdej karcie produktu.

IV. PŁATNOŚCI

4.1. Sklep oferuje kupującym następujące formy płatności:

a) przedpłata – płatność należy dokonać na konto firmy LAMGI podane poniżej:

PPHU LAMGI Michał Gibowski

Piłsudskiego 40

67-100 Nowa Sól

tel. 068 356 34 74

fax. 068 387 02 62

NIP 925-204-06-01

REGON 081096830

Bank Spółdzielczy w Nowej Soli

60 9674 0006 0000 0030 9800 0001

—————————————-

w tytule przelewu prosimy podać numer zlecenia, adres oraz imię i nazwisko

b) płatność za pobraniem – płatność uiszczana jest przy odbiorze towaru dostarczonego przez firmę transportową

c) płatność online – gotówka w trybie kilkugodzinnym wpływa na nasze konto

VI. REKLAMACJE

6.1. Wszelkie produkty sprzedawane przez firmę LAMGI są produktami fabrycznie nowymi. Produkty posiadają gwarancję producenta lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

6.2 W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych podczas odbioru przesyłki od kuriera należy w obecności przewoźnika spisać protokół szkody.

6.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady towaru oraz dzień powstania wady. W przypadku reklamacji rozpatrywanych na odległość konieczne jest wykonanie zdjęć obrazujących uszkodzenia.

6.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. Jeżeli zaistnieje konieczność odesłania towaru do serwisu celem ustalenia szczegółów powstania szkody okres ten zwiększa się do 28 dni.

 

VII. ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU

7.1. Każdy Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.(nie dotyczy zamówień o charakterze indywidualnym)

-Zwrot towaru jest możliwy w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany produkt powinien być czysty, nie używany, z przyczepionymi metkami, zapakowany w bezpieczny sposób w kartonowe pudełko.

-W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi klient.

7.2.Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania).

UWAGA! Zwrotowi nie podlegają wszelkie towary wykonywane na zamówienie pod klienta.

VIII. OCHRONA DANYCH

8.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez IMPOL (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim za wyjątkiem firm kurierskich, które Kupujący wskazał podczas składania zamówienia.

 

8.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

8.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego LAMGI

8.4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

9.2. Firma LAMGI  zastrzega sobie prawo do:

– zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia

– wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego LAMGI – wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego LAMGI

– przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

9.3. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.4. Składając zamówienie Klient akceptuje powyższy regulamin. 

Regulamin sklepu internetowego

§1 Postanowienia wstępne :

1. Sklep internetowy LAMGI  prowadzony jest przez P.P.H.U LAMGI MICHAŁ GIBOWSK.67-100 NOWA SÓL UL.PIŁSUDSKIEGO 40 NIP. 925 204 06 01

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 Definicje :

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – P.P.H.U LAMGI MICHAŁ GIBOWSK.67-100 NOWA SÓL UL.PIŁSUDSKIEGO 40 NIP. 925 204 06 01

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.lamgi.pl

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza. Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług.

 

§3 Kontakt ze Sklepem :

Adres Sprzedawcy:

67-100 Nowa Sól ul.piłsudskiego 40

2. Adres e-mail Sprzedawcy:

 sklep@lamgi.pl

Adres e-mail reklamacji:

sklep@lamgi.pl

Adres e-mail: zwrotu:

sklep@lamgi.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy

68 387 08 11

Do korzystania ze Sklepu

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i zaktualizowaną przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox, Google Chrome itp.

2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3. włączona obsługa plików cookies,,

4. zainstalowany program Flash Player.

§5 Informacje ogólne :

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§6 Zakładanie Konta w Sklepie :

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, (dodatkowo nr telefonu).

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§7 Zasady składania Zamówienia :

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) ;

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§9 Wykonanie umowy sprzedaży :

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.W przypadku wyboru przez Klienta:

1) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

2) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy odbiorze przesyłki.

3) płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient zobowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.

4) Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6) Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 -W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

– W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

7) W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

8) Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

 -W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 -W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

9) Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.

10) Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

11) Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy :

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu na adres sklep@lamgi.pl

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

1) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

2) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

3) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

4) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

6) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

7) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8) W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

9) Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

    w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

    o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

    w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

[row_inner_3] [col_inner_3 span=”6″ span__sm=”12″]

§ 11 Reklamacja i gwarancja :

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, numer zlecenia oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

[row_inner_4] [col_inner_4 span__sm=”12″]

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym :

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

[/col_inner_4] [/row_inner_4] [/col_inner_3] [col_inner_3 span=”6″ span__sm=”12″]

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń :

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 

    http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ;

    http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php ;

    http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

oraz

1) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

2) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

3) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

[row_inner_4] [col_inner_4 span__sm=”12″]

§ 14 Postanowienia końcowe :

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

[/col_inner_4] [/row_inner_4] [/col_inner_3] [/row_inner_3] [row_inner_3] [col_inner_3 span__sm=”12″]

RODO

W związku z wejściem 25 maja 2018 roku, w życie nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych zmieniliśmy Regulamin naszego sklepu, oraz powiązaną z nim Politykę Prywatności. LAMGI- nadal jest serwisem, z którego korzystałeś/aś, natomiast zmiana Regulaminu jest ukierunkowana tylko na celu prostszego zakomunikowania jego intencji i wzajemnych obowiązków. Zapoznaj się z nowymi dokumentami na naszej stronie WWW.LAMGI.PL

 
Na bazie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) przedstawiamy poniżej zasadnicze informacje tyczące się reguł przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
NAZWA: P.P.H.U. LAMGI MICHAŁ GIBOWSKI
ADRES: PIŁSUDSKIEGO 40
KOD POCZTOWY: 67-100
MIASTO: NOWA SÓL

 

ZAKRES STOSOWANIA
Przetwarzanie danych osobowych klientów w związku z dostawą towarów i usług, realizacją zamówień przesyłaniem ofert.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DANE KONTAKTOWE
1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych kierując korespondencje na adres e-mail: SKLEP@LAMGI.PL 

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
3. Dane osobowe w określonym w szczególnych przypadkach celu i zakresie mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej odrębnie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
4.1. realizacja dostaw i usług świadczonych przez LAMGI;
4.2. obsługa reklamacji;

4.3. przysyłaniu ofert;
4.4. dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami.

PRZETWARZANE DANE OSOBOWE
5. W sytuacji, gdy zdecydujesz się na rejestrację w serwisie, musisz podać dane niezbędne do utworzenia i obsługi Profilu użytkownika: imienia / nazwy użytkownika, nazwy użytkownika, adresu email i hasła.

CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
6. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego osoby oraz w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych.
7. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemów informatycznych nie będzie wykorzystywane w celu automatycznego podejmowania decyzji w sprawach indywidualnych.
8. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych nie będzie polegało na profilowaniu, tj. działaniu polegającym na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
9. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i finansowych dotyczących umów i prowadzenia działalności gospodarczej.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH, DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
10. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym lub uprawnionym w postaci informacji przetwarzanej w systemach informatycznych.
11. Dane osobowe mogą być udostępniane klientowi, bądź osobie przez niego upoważnionej.
12. Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.

13. LAMGI nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych, czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
14. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH
15. Ma Pan(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
16. Ma Pan(i) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania w dowolnej chwili. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
17. Ma Pan(i) prawo do otrzymania dostarczonych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
18. Ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZKI PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, jest warunkiem zawarcia umowy dostawy lub rozpoczęcia realizacji usługi. Konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie brak możliwości podjęcia działań związanych z zawarciem umowy na dostawę lub rozpoczęciem realizacji usługi.

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego bądź telefonicznego i serdecznie pozdrawiam

 

[/col_inner_3] [/row_inner_3]